UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 33 XEM XÉT 19 NỘI DUNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 910

Ngày đăng: 13/05/2024

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 33 XEM XÉT 19 NỘI DUNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?