Kỳ họp thứ 7

TÁCH VỤ ÁN HÌNH SỰ CÓ NGƯỜI CHƯA THANH NIÊN PHẠM TỘI ĐỂ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN TỐ TỤNG THÂN THIỆN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/06/2024

ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI CỦA BIỆN PHÁP XỬ LÝ CHUYỂN HƯỚNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/06/2024

TÁN THÀNH VIỆC BAN HÀNH LUẬT TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/06/2024

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT LƯU TRỮ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/06/2024

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/06/2024

TĂNG CƯỜNG PHÂN CẤP CHO ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ MỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/06/2024

ĐẢM BẢO ĐỒNG BỘ GIỮA QUY HOẠCH THỦ ĐÔ VÀ CÁC QUY HOẠCH KHÁC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/06/2024

THỰC THI SỚM 3 LUẬT: CẦN QUYẾT TÂM CAO ĐỂ HOÀN THÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/06/2024

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/06/2024

CHỐNG ĐỘC QUYỀN TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/06/2024

HÀI HOÀ LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG QUẢN LÝ KHOÁNG SẢN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/06/2024

CHÚ TRỌNG TÁI THIẾT ĐÔ THỊ, GIAO THÔNG TRONG QUY HOẠCH THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/06/2024

CẦN ĐẢM BẢO KHÔNG TRỤC LỢI CHÍNH SÁCH KHI THI HÀNH SỚM 4 LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/06/2024

CẦN LUẬT HÓA CÁC QUY ĐỊNH VỀ TÀU BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI, PHƯƠNG TIỆN BAY SIÊU NHẸ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/06/2024

TIẾP TỤC RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/06/2024