Phiên họp thứ 28

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TÁN THÀNH VỚI SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC SỬA ĐỔI 4 LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2023

THỐNG NHẤT VỚI 3 CHÍNH SÁCH TRONG LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2023

NÊN GIAO NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN CHO TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2023

LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ (SỬA ĐỔI): NÊN THỰC HIỆN TRONG 2 KỲ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2023

LUẬT HÓA CHẤT (SỬA ĐỔI): NÊN TRÌNH QUỐC HỘI CHẬM MỘT KỲ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2023

LUẬT HÓA CHẤT (SỬA ĐỔI): CẦN XIN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KỸ LƯỠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2023

GẦN 40.000 VỤ PHẠM TỘI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2023

ĐỀ NGHỊ RÀ SOÁT KHÁI NIỆM VỀ VŨ KHÍ SÁT THƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2023

ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC RÀ SOÁT CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2023

ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ LƯU Ý VỀ THỜI GIAN TRÌNH CÁC DỰ ÁN LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2023

ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ BỔ SUNG 2 LUẬT THUẾ VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2024
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2023

CẦN TÍNH TOÁN VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2023

CẦN THIẾT SỬA ĐỔI LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2023

CẦN RÀ SOÁT LẠI 4 CHÍNH SÁCH TRONG LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2023

CÂN NHẮC KỸ VIỆC TẶNG CHO,ĐƯỢC PHÉP NHẬN TẶNG CHO CỦA CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2023