HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2024

LỄ TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/05/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN NGUYỆN CỐNG HIẾN HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/05/2024

LỄ TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/05/2024

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN - ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/05/2024

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP HẠ NGHỊ SĨ ANDRÉ FLAHAUT, BỘ TRƯỞNG QUỐC VỤ VƯƠNG QUỐC BỈ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/05/2024

PHIÊN HỌP THỨ 33 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI HOÀN TẤT CÁC NỘI DUNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/05/2024

QUỐC HỘI XEM XÉT NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG TẠI KỲ HỌP THỨ 7
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/05/2024

LÀM RÕ NGUYÊN NHÂN, TRÁCH NHIỆM TRONG CHẬM GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/05/2024

SỐ CHUYỂN NGUỒN TIẾP TỤC TĂNG CẢ VỀ QUY MÔ VÀ TỶ TRỌNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/05/2024

QUAN TÂM GIẢI QUYẾT ĐỦ NƯỚC SINH HOẠT VÀ SẢN XUẤT CHO NGƯỜI DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/05/2024

CỬ TRI LO LẮNG KHI LIÊN TIẾP XẢY RA CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM, TAI NẠN LAO ĐỘNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/05/2024

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 33 XEM XÉT 19 NỘI DUNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/05/2024

KHÓ HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG THAM GIA PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/05/2024

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ NHÂN ĐẠI TOÀN QUỐC TRUNG QUỐC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/05/2024