HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG THĂM, CHÚC MỪNG MỘT SỐ CƠ QUAN NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/06/2024

LUẬT PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN BAY SIÊU NHẸ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/06/2024

CÂN NHẮC VỀ QUY ĐỊNH LẬP QUỸ BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/06/2024

CẦN QUY ĐỊNH ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/06/2024

SỬA LUẬT ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HIỆU LỰC GIÁM SÁT CỦA QH VÀ HĐND
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/06/2024

CẦN ĐẶT BAN DÂN NGUYỆN VÀO VỊ TRÍ XỨNG TẦM ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/06/2024

KHÓ TRÍCH 10% LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CHO QUỸ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÌ SỢ TỤT HẠNG DOANH NGHIỆP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/06/2024

NHIỀU LO LẮNG NẾU THỰC THI SỚM 3 LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/06/2024

KHÔNG LÀM TĂNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN CAO TỐC BẮC- NAM GIAI ĐOẠN 2
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/06/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/06/2024

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUNG ỨNG CÁC DỊCH VỤ CÔNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/06/2024

CẦN HOÀN THIỆN KHÁI NIỆM “MUA BÁN NGƯỜI”
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/06/2024

TẠO ĐỘT PHÁ ĐỂ THỦ ĐÔ PHÁT TRIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/05/2024

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ ỦY BAN ĐỐI NGOẠI LẦN THỨ 8
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/05/2024

CÓ NÊN ĐƯA “DAO CÓ TÍNH SÁT THƯƠNG CAO” VÀO VỤ KHÍ THÔ SƠ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/05/2024