ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN - ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 878

Ngày đăng: 20/05/2024

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN - ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?