UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI | Lượt xem : 1,972

Ngày đăng: 05/02/2024

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?