NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 576

Ngày đăng: 28/11/2023

NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ

Chiều nay, với 464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỉ lệ 93,93%), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?