CHIỀU 3-11-15: CHIA SẺ CỦA ĐBQH Y THÔNG ĐOÀN PHÚ YÊN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015; DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2016.

Chuyên mục: CA KHÚC 70 NĂM QH | Lượt xem : 1,438

Ngày đăng: 15/12/2015

CHIỀU 3-11-15: CHIA SẺ CỦA ĐBQH Y THÔNG ĐOÀN PHÚ YÊN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015; DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2016.

CHIỀU 3-11-15: CHIA SẺ CỦA ĐBQH Y THÔNG ĐOÀN PHÚ YÊN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015; DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2016.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?