THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐỒNG Ý TRÍCH MỘT PHẦN XỬ PHẠT ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG

Chuyên mục: Phiên họp thứ 34 | Lượt xem : 242

Ngày đăng: 11/06/2024

THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐỒNG Ý TRÍCH MỘT PHẦN XỬ PHẠT ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?