Phiên họp pháp luật tháng 9/2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM THAM GIA THẢO LUẬN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT
👤congpt 🕔27/09/2022

Sáng 24/9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật,...

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH CHO RẰNG ĐOÀN GIÁM SÁT CẦN TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN ĐỂ CÓ GÓC NHÌN ĐA CHIỀU, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT
👤congpt 🕔27/09/2022

Sáng 24/9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật,...

CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC NGUYỄN ĐẮC VINH PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔27/09/2022

Sáng 24/9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật,...

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI VŨ HỒNG THANH PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔27/09/2022

Sáng ngày 24/9, tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của UBTVQH, sau khi nghe đại diện Đoàn giám sát trình bày báo cáo tóm tắt các văn bản của Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”

NGUYÊN CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI PHAN XUÂN DŨNG
👤congpt 🕔27/09/2022

Sáng ngày 24/9, tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của UBTVQH, sau khi nghe đại diện Đoàn giám sát trình bày báo cáo tóm tắt các văn bản của Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”

PHÓ TRƯỞNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG NGUYỄN ĐỨC HIỂN PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔27/09/2022

Sáng ngày 24/9, tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của UBTVQH, sau khi nghe đại diện Đoàn giám sát trình bày báo cáo tóm tắt các văn bản của Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”

PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐẶNG THẾ VINH GÓP Ý TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔27/09/2022

Sáng ngày 24/9, tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của UBTVQH, sau khi nghe đại diện Đoàn giám sát trình bày báo cáo tóm tắt các văn bản của Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI PHÁT BIỂU KẾT LUẬN NỘI DUNG THẢO LUẬN
👤congpt 🕔24/09/2022

Sáng ngày 24/9, tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của UBTVQH, sau khi nghe đại diện Đoàn giám sát trình bày báo cáo tóm tắt các văn bản của Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”,...

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG PHÁT BIỂU KẾT LUẬN PHIÊN THẢO LUẬN
👤congpt 🕔23/09/2022

Sáng ngày 23/9, tiếp tục Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của UBTVQH, sau khi nghe báo cáo của Đoàn giám sát về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025,...

PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NGUYỄN TUẤN ANH PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔23/09/2022

Sáng ngày 23/9, tiếp tục Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của UBTVQH, sau khi nghe báo cáo của Đoàn giám sát về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025,...

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔23/09/2022

Sáng ngày 23/9, tiếp tục Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của UBTVQH, sau khi nghe báo cáo của Đoàn giám sát về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025,...

CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC NGUYỄN ĐẮC VINH PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔23/09/2022

Sáng ngày 23/9, tiếp tục Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của UBTVQH, sau khi nghe báo cáo của Đoàn giám sát về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025,...

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH PHÁT BIỂU KẾT LUẬN NỘI DUNG PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔23/09/2022

Sáng ngày 23/9, tiếp tục Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của UBTVQH,về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”, các thành viên UBTVQH cho ý kiến về nội dung này.

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔23/09/2022

Sáng ngày 23/9, tiếp tục Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của UBTVQH,về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”, các thành viên UBTVQH cho ý kiến về nội dung này.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH KẾT LUẬN NỘI DUNG THẢO LUẬN
👤congpt 🕔23/09/2022

Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022, chiều 22/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, sau khi nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và tiến hành thảo luận,...