NÊU CAO VAI TRÒ NỮ ĐẠI BIỂU HĐND LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 28,130

Ngày đăng: 15/09/2021

NÊU CAO VAI TRÒ NỮ ĐẠI BIỂU HĐND LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

NÊU CAO VAI TRÒ NỮ ĐẠI BIỂU HĐND LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?