Phiên họp thứ 18

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG KẾT LUẬN NỘI DUNG THẢO LUẬN
👤congpt 🕔16/12/2022

Chiều 15/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2022). Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung Phiên họp.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN TƯ PHÁP LÊ THỊ NGA PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔16/12/2022

Chiều 15/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2022). Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung Phiên họp.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM BÁO CÁO MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐƯỢC NÊU TẠI BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN
👤congpt 🕔16/12/2022

Chiều 15/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2022). Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung Phiên họp.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BÁO CÁO MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐƯỢC NÊU TẠI BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN
👤congpt 🕔16/12/2022

Chiều 15/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2022). Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung Phiên họp.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KINH TẾ VŨ HỒNG THANH PHÁT BIỂU Ý KIẾN
👤congpt 🕔16/12/2022

Chiều 15/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2022). Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung Phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN KẾT LUẬN NỘI DUNG THẢO LUẬN
👤congpt 🕔16/12/2022

Chiều 14/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết ban hành Quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội; Xem xét,...

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ THANH TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
👤congpt 🕔16/12/2022

Chiều 14/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết ban hành Quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội; Xem xét,...

CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC NGUYỄN ĐẮC VINH PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔16/12/2022

Chiều 14/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết ban hành Quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội; Xem xét,...

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔16/12/2022

Chiều 14/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết ban hành Quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội; Xem xét,...

CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔16/12/2022

Chiều 14/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết ban hành Quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội; Xem xét,...

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN KẾT LUẬN NỘI DUNG THẢO LUẬN
👤congpt 🕔14/12/2022

Sáng 14/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Cho ý kiến về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế.

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔14/12/2022

Sáng 14/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Cho ý kiến về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH PHÁT BIỂU Ý KIẾN
👤congpt 🕔14/12/2022

Sáng 14/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Cho ý kiến về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ ĐÀO HỒNG LAN PHÁT BIỂU TIẾP THU, GIẢI TRÌNH TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔14/12/2022

Sáng 14/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Cho ý kiến về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế.

THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH NGUYỄN ĐỨC CHI PHÁT BIỂU Ý KIẾN
👤congpt 🕔14/12/2022

Sáng 14/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Cho ý kiến về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế.