Phiên họp thứ 30

BÀI HỌC QUÝ TỪ TỔNG KẾT KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2024

KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI CÓ THỂ XEM XÉT, THÔNG QUA SỐ LƯỢNG LUẬT LỚN NHẤT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2024

GIA TĂNG GIÁ TRỊ CỦA TÀI LIỆU LƯU TRỮ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2024

CẦN SỚM GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM KHIẾU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ IALE, TỈNH GIA LAI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2024

RÀ SOÁT, LÀM RÕ THÊM ĐỐI TƯỢNG CẢNH VỆ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2024

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CẢNH VỆ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2024

XEM XÉT ĐỀ NGHỊ GIAO BỔ SUNG SỐ LƯỢNG KIỂM SÁT VIÊN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2024

CÔNG DÂN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CÓ CHIỀU HƯỚNG GIẢM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2024

UBTVQH CHO Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT LƯU TRỮ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2024

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI HỌP PHIÊN THỨ 30 XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH 5 NỘI DUNG QUAN TRỌNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2024