GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID ĐẾN CÁC NHÓM DÂN SỐ YẾU THẾ

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 14,992

Ngày đăng: 15/09/2021

GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID ĐẾN CÁC NHÓM DÂN SỐ YẾU THẾ

GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID ĐẾN CÁC NHÓM DÂN SỐ YẾU THẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?