Phiên họp thứ 32

LÀM RÕ CƠ QUAN QUẢN LÝ SAU CẤP PHÉP LÁI XE
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/04/2024

GIÁM SÁT NGHỊ QUYẾT 43 VÀ CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG QUAN TRỌNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/04/2024

LÀM RÕ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐÔ THỊ HÓA VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/04/2024

KHOẢNG 10% VĂN BẢN DƯỚI LUẬT BAN HÀNH CHẬM HƠN THỜI ĐIỂM LUẬT CÓ HIỆU LỰC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/04/2024

CẦN TỐI ƯU HÓA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SAU KHI ĐÓNG CỬA MỎ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/04/2024

CÂN NHẮC ĐIỀU KIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/04/2024

BẢO ĐẢM CHẾ ĐỘ VỚI THÀNH VIÊN CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/04/2024

RÀ SOÁT QUY ĐỊNH VỀ DI SẢN TƯ LIỆU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/04/2024

ĐÁNH GIÁ BIỆN PHÁP XỬ LÝ CHUYỂN HƯỚNG TRONG DỰ THẢO LUẬT TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/04/2024

CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/04/2024

NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP DƯỢC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/04/2024

LÀM RÕ SỰ CẦN THIẾT SAU KHI ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/04/2024

CÔNG DÂN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ CÓ CHIỀU HƯỚNG TĂNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/04/2024

ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/04/2024

THẨM TRA TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/04/2024