ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 42

Chuyên mục: CÁC PHIÊN GIẢI TRÌNH | Lượt xem : 2,891

Ngày đăng: 13/10/2015

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 42

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 42

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?