ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC NGUYỄN ĐẮC VINH PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ

Chuyên mục: CÁC PHIÊN GIẢI TRÌNH | Lượt xem : 1,748

Ngày đăng: 01/03/2022

ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC NGUYỄN ĐẮC VINH PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ

PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ NỘI DUNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRONG TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI DẠY HỌC TRONG BỐI CẢNH COVID-19

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?