NGÀY 22/05/2016: GIA LAI: CỬ TRI DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ BIỂN HỒ NÔ NỨC THỰC HIỆN QUYỀN BẦU CỬ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ | Lượt xem : 2,272

Ngày đăng: 24/05/2016

NGÀY 22/05/2016: GIA LAI: CỬ TRI DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ BIỂN HỒ NÔ NỨC THỰC HIỆN QUYỀN BẦU CỬ

NGÀY 22/05/2016: GIA LAI: CỬ TRI DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ BIỂN HỒ NÔ NỨC THỰC HIỆN QUYỀN BẦU CỬ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?