GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐỖ VĂN CHIẾN TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔20/10/2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐỖ VĂN CHIẾN TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021; DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔20/10/2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021; DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔20/10/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

XÂY DỰNG LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔10/10/2021

XÂY DỰNG LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TỪ THIỆN VÀ CÂU CHUYỆN PHÁP LÝ
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔10/10/2021

TỪ THIỆN VÀ CÂU CHUYỆN PHÁP LÝ

TĂNG MỨC XỬ PHẠT GIAO THÔNG CẦN CẦN TÍNH ĐẾN CẢ NHỮNG GIẢI PHÁP GIÁO DỤC PHÙ HỢP
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔10/10/2021

TĂNG MỨC XỬ PHẠT GIAO THÔNG CẦN CẦN TÍNH ĐẾN CẢ NHỮNG GIẢI PHÁP GIÁO DỤC PHÙ HỢP

CỬ TRI ĐÁNH GIÁ CAO QUYẾT ĐỊNH GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI LUẬT QUY HOẠCH CỦA QUỐC HỘI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔10/10/2021

CỬ TRI ĐÁNH GIÁ CAO QUYẾT ĐỊNH GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI LUẬT QUY HOẠCH CỦA QUỐC HỘI

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/10/2021

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

THÁO GỠ KHÓ KHĂN DO COVID ĐỂ KHÔNG ĐỂ TỤT HẬU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/10/2021

THÁO GỠ KHÓ KHĂN DO COVID ĐỂ KHÔNG ĐỂ TỤT HẬU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

GỠ BỎ NHỮNG BẤT CẬP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRONG LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM SỬA ĐỔI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/10/2021

GỠ BỎ NHỮNG BẤT CẬP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRONG LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM SỬA ĐỔI

TẠO CƠ CHẾ MỞ CỬA THU HÚT ĐẦU TƯ CHO CÁC HÃNG PHIM TƯ NHÂN
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/10/2021

TẠO CƠ CHẾ MỞ CỬA THU HÚT ĐẦU TƯ CHO CÁC HÃNG PHIM TƯ NHÂN

CẦN NHỮNG THAY ĐỔI TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỂ CÔNG NGHIỆP ĐIỆN ẢNH PHÁT TRIỂN
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/10/2021

CẦN NHỮNG THAY ĐỔI TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỂ CÔNG NGHIỆP ĐIỆN ẢNH PHÁT TRIỂN

PHÁT HUY BẢN LĨNH, TRÍ TUỆ CỦA ĐẠI BIỂU DÂN CỬ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/10/2021

PHÁT HUY BẢN LĨNH, TRÍ TUỆ CỦA ĐẠI BIỂU DÂN CỬ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI TỌA ĐÀM THAM VẤN CHUYÊN GIA VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔05/10/2021

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI TỌA ĐÀM THAM VẤN CHUYÊN GIA VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TẠI TỌA ĐÀM THAM VẤN CHUYÊN GIA VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔05/10/2021

PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TẠI TỌA ĐÀM THAM VẤN CHUYÊN GIA VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI