HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI

ĐẢM BẢO KHAI THÁC HIỆU QUẢ TÀI LIỆU LƯU TRỮ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI LÀM VIỆC VỚI TỔ GIÚP VIỆC ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2024

RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ BAN HÀNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/02/2024

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ VƯỢT TRỘI VỀ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG AN NINH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/02/2024

PHÓ CHỦ TỊCH NGUYẾN ĐỨC HẢI LÀM VIỆC VỚI TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/02/2024

NĂM 2024, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO CẦN TỐT HƠN 2023
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/02/2024

ĐOÀN ĐẠI BIỂU VĂN PHÒNG QUỐC HỘI DÂNG HƯƠNG, BÁO CÔNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/02/2024

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/02/2024

GẶP MẶT CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI NHÂN DỊP XUÂN GIÁP THÌN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/01/2024

TỌA ĐÀM XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VỀ TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/01/2024

GẶP MẶT NGUYÊN LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/01/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI THĂM, CHÚC TẾT NGUYÊN LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/01/2024

PCT QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHÚC TẾT ĐBQH, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NGHỈ HƯU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/01/2024

ĐẢNG ĐOÀN QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/01/2024

CẦN PHẢI CÓ CHẾ TÀI ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP XÚC CỬ TRI THEO QUY ĐỊNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/01/2024