THÁO KHÓ KHĂN, ĐẨY TIẾN ĐỘ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Chuyên mục: Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 215

Ngày đăng: 15/11/2023

THÁO KHÓ KHĂN, ĐẨY TIẾN ĐỘ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?