BÌNH THUẬN: CỬ TRI GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU CỦA CÁC TỔ BẦU CỬ.

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ | Lượt xem : 54,853

Ngày đăng: 24/05/2016

BÌNH THUẬN: CỬ TRI GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU CỦA CÁC TỔ BẦU CỬ.

BÌNH THUẬN: CỬ TRI GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU CỦA CÁC TỔ BẦU CỬ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?